Cục QLTT Thanh Hóa công khai quyết toán chi ngân sách 2019

Cục QLTT Thanh Hóa ban hành Quyết định số 26/QĐ-CQLTT ngày 15/1/2020 của Cục QLTT Thanh Hóa về việc công khai quyết toán chi ngân sách 2019
Quyết định đính kèm tại đây