Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản