Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa thống báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản